หนังสือและตำราทางวิชาการ

 ชื่อหนังสือ หลักการจัดการ

 ISBN    974-451-102-8

 ผู้แต่ง    ผศ.ดร.อนิวัช แก้วจำนง

 ปีที่แต่ง    2557

 ชื่อหนังสือ การตลาดบริการ

 ISBN    974-451-195-8

 ผู้แต่ง    อาจารย์ ดร. อรจันทร์ ศิริโชติ

 ปีที่แต่ง    2556

 ชื่อหนังสือ การจัดการทรัพยากรมนุษย์

 ISBN    974-451-156-7

 ผู้แต่ง    ผศ.ดร.อนิวัช แก้วจำนง

 ปีที่แต่ง    2556

 ชื่อหนังสือ เศรษฐศาสตร์จุลภาค

 ISBN    974-451-187-7

 ผู้แต่ง    อาจารย์วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์

 ปีที่แต่ง    2556

 ชื่อหนังสือ จริยธรรมทางธุรกิจ

  ISBN    974-451-183-4

  ผู้แต่ง    ผศ.ดร.อนิวัช แก้วจำนง

  ปีที่แต่ง    2556

  ชื่อหนังสือ การเงินและการธนาคาร

  ISBN    974-451-188-5

  ผู้แต่ง    อาจารย์บุษกร ถาวรประสิทธ์

  ปีที่แต่ง    2555

  ชื่อหนังสือ การจัดเชิงกลยุทร์

  ISBN    974-451-150-8

  ผู้แต่ง    ผศ.ดร.อนิวัช แก้วจำนงค์

  ปีที่แต่ง    2555

  ชื่อหนังสือ จริยธรรมทางธุรกิจ

  ISBN    974-451-183-4

  ผู้แต่ง    ผศ.ดร.อนิวัช แก้วจำนงค์

  ปีที่แต่ง    2555

  ชื่อหนังสือ เศรษฐศาสตร์จุลภาค

  ISBN    974-451-187-7

  ผู้แต่ง    วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์

  ปีที่แต่ง   

  ชื่อหนังสือ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ พิมพ์ 3

  ISBN    974-451-133-8

  ผู้แต่ง    ผศ.ดร.อนิวัชแก้วจำนงค์

  ปีที่แต่ง    2553

  ชื่อหนังสือ เศรษฐกิจและการจัดการในโลกปัจจุบัน

  ISBN    974-451-166-4

  ผู้แต่ง    ผศ.ดร.อนิวัช แก้วจำนงค์ และคณะ

  ปีที่แต่ง    2553

  ชื่อหนังสือ เศรษฐศาสตร์การจัดการ

  ISBN    974-451-158-3

  ผู้แต่ง    วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์

  ปีที่แต่ง    2552

  ชื่อหนังสือ  การจัดการเชิงกลยุทธ์

  ISBN    974-451-150-8

  ผู้แต่ง    อาจารย์ ดร.อนิวัช แก้วจำนงค์

  ปีที่แต่ง    2551