โครงการประกวดนวัตกรรมสังคมและการจัดการระดับชาติ

โครงการประกวดนวัตกรรมสังคมและการจัดการระดับชาติ สำหรับนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปี 2564

- รายละเอียดโครงการ

- ประกาศรายชื่อ (ผู้มีสิทธิ์นำเสนอผลงาน)

         ∎  ประกาศการเข้าร่วมนำเสนอผลงาน 

         ∎  ตรวจสอบรายชื่อ/ห้องนำเสนอผลงาน

                    โครงงาน

                    แผนธุรกิจ

                    แผนการตลาด

                    สื่อสร้างสรรค์ (Clip Video)

- ประกาศผลการประกวด

           ∎ เกียรติบัตร 

- ผลงาน

           ∎ โครงงาน

           ∎ แผนธุรกิจ

           ∎ แผนการตลาด

           ∎ สื่อสร้างสรรค์ (Clip Video)