ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ


ปรัชญา

       จัดการดี  มีจริยธรรม นำการพัฒนาเศรษฐกิจ

 

วิสัยทัศน์                

       เป็นคณะชั้นนำระดับชาติที่มีความเป็นเลิศ ด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี และสร้างคุณค่าร่วมสู่สังคม


พันธกิจ

       1. ผลิตบัณฑิตด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการบัญชี ที่มีคุณภาพ 

       2. สร้างสรรค์ผลงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการบัญชี เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

       3. บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม