Width auto
074-317618 ecba@tsu.ac.th
ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตสาขาการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ
ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตสาขาการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ
ขอแสดงความยินดี กับนิสิตหลัสูตรบัญชีบัณฑิต นายณัฐยศ เส็นฤทธิ์
ขอแสดงความยินดี กับนิสิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิต นายปริญญา ช้างน้ำ
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ นางสาวนูรัญด้า หลีหนุด
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาการบัญชี นางสาวกัญญาณัฐ เกตขาว
ขอแสดงความยินดีกับ นายธนวชร หนูแสง
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพุทธรักษา แซ่หลี
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณิชา ตันติรักษ์ธรรม
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ประเภทโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน ประจำปีการศึกษา 2565
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิมพ์ชนก จันเขียด นิสิตสาขาการประกอบการและการจัดการ