ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ นางสาวนูรัญด้า หลีหนุด

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ นางสาวนูรัญด้า หลีหนุด ได้รับรางวัล ดี
ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 34 และนานาชาติครั้งที่ 1
จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566