ขอแสดงความยินดี กับนิสิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิต นายปริญญา ช้างน้ำ

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดี กับนิสิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิต นายปริญญา ช้างน้ำ
ในโอกาสที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรตินิสิต ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2565
จัดขึ้นในงานวันไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566
ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา