สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ ได้จัดโครงการ การประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ ได้จัดโครงการ การประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยท่านวิทยากร คุณเนรมิต สร้างเอี่ยม เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ซึ่งได้มาเสวนาถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ให้แก่นิสิต ในประเด็น
-อย่าตั้งตนในความประมาทของการใช้ขีวิต อย่าหลอกตนและหลงตัวเอง
-Fail Fastest Succeed Sooner
-มีหัวหน้าดี เพื่อนร่วมงานดี ลูกน้องดี ครอบครัวดี สังคมดี ชีวิตการทำงานก็จะมีแต่สิ่งดีดี
-เมื่อท่านยิ่งให้ท่านจะยิ่งได้ อย่าคิดแต่จะเป็นผู้รับ
-เมื่อผิดพลาดต่อ Stakeholder ต้องรีบแก้ไขทันที ชดเชยบรรเทาเยียวยามากกว่าที่เขาคาดหวัง
-การบริหารและตัดสินใจให้มีความสมดุลในผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
-แรงใจ แรงกาย กำไรต้องตอบแทนคืนสู่ ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย CSR
-การสร้างคุณค่าทางธุรกิจร่วมกันใน Supply Chain Network ด้วย CSV
โดยทั้งนี้ คุณเนรมิต สร้างเอี่ยม ได้มอบค่าตอบแทนวิทยากรของโครงนี้ และโครงการเรียนรู้การสร้างธุรกิจด้วยแรงบันดาลใจและประสบการณ์ของผู้ประกอบการ บริจาคให้กับ โรงเรียนสานฝันปันรักมูลนิธิ เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนออทิสติก เป็นจำนวนเงิน 6,000 .-บาท